Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”»

Κύριος Κωδικός CPV: 48422000-2 - Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

Συμπληρωματικοί Κωδικοί CPV:

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

72212331-8 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης έργου

72261000-2: Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Συνολικός προϋπολογισμός: 62.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: 16/12/2021 και ώρα 16:00

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 145409

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δημοσίευση τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Κύριος Κωδικός CPV: 79310000-0 - Υπηρεσίες έρευνας αγοράς

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Συνολικός προϋπολογισμός: 54.635,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (67.747,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: 16/12/2021 και ώρα 16:00

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 145417

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες και ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες και ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31.12.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στον Δήμο Αθηναίων», με κωδικό ΟΠΣ 5076698 (ΑΔΑ: 973146ΜΔΨΟ-ΜΚΙ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) χρονικής διάρκειας 25 μηνών, ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager) χρονικής διάρκειας 25 μηνών, ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Administration Support Officer) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών και ένα (1) Στέλεχος Επικοινωνίας (Communication assistant) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Διευκρινίσεις

Search