ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Συμβουλευτική Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”»

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 3294/ΕΥΥΑΠ 3009/22.07.2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 169022 

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών (Procurement Manager) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15)  μηνών και ένα (1) Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών (Procurement Officer) χρονικής διάρκειας κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15)  μηνών στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο - Ορθή επανάληψη

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Μηχανισμός υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΟΧΕ»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης : «Υποστήριξη της Εκκόλαψης Νέων Επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)», Κωδικό ΟΠΣ 5158568, με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 3150/ΕΥΥΑΠ 2886/12.07.2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 167433.

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5074888)
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων:  Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 και ώρα 16.00
 
Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης
Παράρτημα V

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων)

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Λόγω της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και υπηρεσίες» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 15.06.20202 από 14:55 έως 17:40 ως προς την εξαγωγή από το σύστημα των απαραίτητων για την υποβολή προσφοράς και αίτησης συμμετοχής εκτυπώσεων της τεχνικής, οικονομικής προσφοράς και αίτησης συμμετοχής αντίστοιχα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”» με συστημικό αριθμό 162094 μεταφέρεται για την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00.

Search