Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Διαχειριστή Έργου, ένα (1) Στέλεχος Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Αραβική και Γαλλική γλώσσα), έναν (1) Διερμηνέα / Πολιτισμικό διαμεσολαβητή (Γλώσσα Φαρσί), χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31/12/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘Provision of targeted support and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection with disabilities’ – σε ελληνική απόδοση «Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία», σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο, με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη και έναν (1) Υπεύθυνο Διαχείρισης και Παρακολούθησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό Υπεύθυνο και έναν (1) Υπεύθυνο Διαχείρισης και Παρακολούθησης χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 30/09/2025 καθώς και με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31/08/2023, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “ARSINOE” (Πρόγραμμα Horizon 2020 - IA, με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής).

Δείτε το πλήρες κείμενο

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και υπηρεσίες» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ έως τις 23/12/2021 εξαιτίας της μετάπτωσής του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των ορίων με αντικείμενο «Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”» και «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”» μεταφέρονται για την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και υπηρεσίες» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το διάστημα από 15/12/2021 έως 21/12/2021 εξαιτίας της μετάπτωσής του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των ορίων με αντικείμενο «Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”» και «Σχεδιασμός, κατασκευή και θέση σε λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου “Skills on Demand”» μεταφέρονται για την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16.00.

Search