ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Διαπολιτισμικών Περιηγήσεων και με είκοσι (20) Διαπολιτισμικούς Περιηγητές χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 30/11/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «MULTAKA: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:  Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager), δύο (2) Διοικητικά Στελέχη (Administrative Staff), έναν (1) Συντονιστή Δομής (Facility Coordinator), έναν (1) Βοηθό Δικτύωσης Κοινότητας (Community Engagement Assistant), πέντε (5) Κοινωνικούς Λειτουργούς (Social Workers) και έξι (6) Διερμηνείς/Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (Interpreters)  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως την 30.06.2022, με δυνατότητα παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «Harmonizing  Protection Practices in Greece (HARP)» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (DG HOME - AMIF).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:  Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων"

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων", Αρ. Διακήρυξης 01/2022, Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157662.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων με έδρα στο Δήμο Αθηναίων", Κωδικό ΟΠΣ 5161096, με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement Manager)

Απόφαση χρονικής παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων έως 12/04/22

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης  (Local Community Engagement Manager) χρονικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο 20 μηνών, στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή»  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων: Τρίτη 01 Μαρτίου 2022 και ώρα 16.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Δευτέρα 21  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.00

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΑΙΤΗΣΗ

Δείτε τη σχετική απόφαση (πίνακας κατάταξης επιτυχόντων)

Search