Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), έναν (1) Οικονομικό υπεύθυνο (Financial Manager) και έναν (1) Υπεύθυνο Προμηθειών (Supply & Procurement Manager) στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος παρακολούθησης έργου (Monitoring officer), ένα (1) Στέλεχος Τμήματος προμηθειών (Supply & Procurement officer), ένα (1) Στέλεχος Συντονισμού εταιρικής σχέσης (Partnership officer) και ένα (1) Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης (Admin officer), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Στελέχη Λογιστηρίου ( Αccountant and Accountant asistant) στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” -  «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη υλοποίηση παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο»

Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης

Παράρτημα Β  - Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Γ - Tυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΓΕΙΤΟΝΙΑ», «ΔΡΟΜΟΣ», «ΚΤΙΡΙΟ»  του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.

Το ΠΟΛΗ² [ΠΟΛΗ στο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ] είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την E.A.T.A. A.E. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας του δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα παρέχει μικρές οικονομικές επιχορηγήσεις και αναπτυξιακή υποστήριξη σε κατοίκους, επιχειρηματίες και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να προχωρήσουν σε συνεργατικές παρεμβάσεις στην πόλη, που δεν θα πραγματοποιούνταν διαφορετικά.

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΔΡΟΜΟΣ»

Δείτε το πλήρες κείμενο για τη θεματική «ΚΤΙΡΙΟ»
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.polis2.thisisathens.org/

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2019 EATA. All Rights Reserved.

Search