Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Manager), έναν (1) Υπεύθυνο Συντήρησης και Επισκευών (Maintenance & Repairs Officer), έξι (6) Υπεύθυνους Διαμερισμάτων (Accommodation Supervisors), επτά (7) Κοινωνικούς Επιστήμονες (Social Scientists), τρεις (3) Διερμηνείς (Interpreters), πέντε (5) Διοικητικά Στελέχη (Administrative Staff) και έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Πάροχο διοικητικής υποστήριξης (Admin officer), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Πάροχο διοικητικής υποστήριξης (Admin officer), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Πάροχο υποστήριξης Διαχείρισης Δεδομένων (Data Support Officer)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Πάροχο υποστήριξης Διαχείρισης Δεδομένων (Data Support Officer), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Δείτε το πλήρες κείμενο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και εξοπλισμού διδασκαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ του έργου "Curing the Limbo"

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00
 
Πλήρες κείμενο διακήρυξης
Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Παράρτημα II: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Παράρτημα IΙI: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Διευκρινίσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού “Αθήνα” στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» της ενταγμένης Πράξης  «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού ˝Αθήνα„ στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5032728)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 16.00
Προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων : έως Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 17.00

5/7/2019 Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας
 
Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Υπόδειγμα αίτησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search