Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος (Administrative Staff), δύo (2) Υπεύθυνους Διαμερισμάτων (Accommodation Supervisors) και ένα (1) Διερμηνέα (Interpreter) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31-12-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού, υπηρεσιών εγκατάστασης των υπολογιστών  και των περιφερειακών στο ενδεδειγμένο δίκτυο καθώς και του περιγραφόμενου λογισμικού στο σύνολο των υπολογιστών» στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα», της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ 5034507


Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 16:00
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής διευκρινίσεων:  Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 17.00

Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης
Παράρτημα II - Tυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ)
Παράρτημα III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης από την ΕΑΤΑ Α.Ε. του Έργου “ROCK”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης από την ΕΑΤΑ Α.Ε. του Έργου “ROCK” (κωδ. έργου: 730280) - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - 71686

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, για τη προμήθεια και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί το Υποέργο 2 της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» με κωδικό MIS 5034507. (αρ. συστ ΕΣΗΔΗΣ: 71686)
 
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00
 
Πλήρες κείμενο διακήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 71434) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (370.060,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (458.874,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης» στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια».
 
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00
 
Πλήρες κείμενο διακήρυξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search