Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση υπευθύνου έργου στο πρόγραμμα ECO BUILD SEE

Κατηγορία: Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013 13:47

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ECO BUILD SEE, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας χωρίς ανανέωση) για την θέση υπευθύνου έργου.

Οι αρμοδιότητες είναι οι κάτωθι :

 • Έλεγχος παραδοτέων
 • Επικοινωνία με εταίρους
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις
 • Αποστολή μηνιαίων και τριμηνιαίων αναφορών
 • Επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή
 • Ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2014. Η αμοιβή του υπεύθυνου έργου ανέρχεται στα 15.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το άτομο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να έχει τα κάτωθι προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θεωρητικής κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών αποδεδειγμένη
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία στην διοίκηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 17:3

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση της ενέργειας "Διαχείριση και Συντονισμός", στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs" και ακρωνύμιο 'Young SMEs' του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC"», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι:

pdfΠροκήρυξη
doc/invitations-contestsΠαράρτημα 1
doc/invitations-contestsΠαράρτημα 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012 13:29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ δράση 1.2/11 έργο Γ: «Δράσεις σε Γειτονιές» του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων χωρών

pdfprisklisi_2012_12_oikonomologou

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 17:50

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Segmented Marketing for Energy EfficientTransport, με το ακρωνύμιο SEGMENT», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Intelligent Energy Europe» και σύμφωνα με:

 • με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε,
 • την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με έναν/μια Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που θα διαθέτει τα εξής τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ενώ θα συνεκτιμηθούν και σχετικά με το προκηρυσσόμενο έργο επιπλέον προσόντα (εργασιακή εμπειρία, εξειδίκευση κ.α.)

Οι ζητούμενες υπηρεσίες για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την πρόσκληση αυτή να υποβάλλουν τις έγγραφες προσφορές τους είναι:

 • Μετάφραση παραδοτέου 5.4 Campaign Implementation, με τίτλο Success factors, barriers and lessons learnt, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου segment- intelligent energy Europe, με προϋπολογισμό 1.680€.
 • Παραδοτέο 3.6 έκθεση για την δυνατότητα μεταφοράς των καμπανιών ενημέρωσης που έχουν προκύψει από το έργο segment intelligent energy urope -(report commenting on potential transferability of lessons learned), με προϋπολογισμό 2.160€
 • Παραδοτέο 7/11: «Υλοποίηση regional event» με τη συμμετοχή τοπικών φορέων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την εδραίωση δικτύωσης συνεργασίας στο πλαίσιο της μεθοδολογίας του έργου segment, δράση που εντάσσεται στο πακέτο εργασίας 7: dissemination, με προυπολογισμό 2.000€

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν, καθώς και το παραδοτέο που θα παραχθεί θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο έως τις 18/4/2013, καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για 15 ημέρες.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων με πλήρη στοιχεία (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών, εμπειρία κλπ) έως τις 31η Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 12.30 πμ. Στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ (Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΑΤΑ ΑΕ (Ξενοφώντος 7, 10557).

Αλέξης Γαληνός
Διευθύνων Σύμβουλος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 17:44

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ καλεί ανέργους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να υποβάλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη» στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Σχέδιο έχει στόχο την ενίσχυση και προώθηση στην απασχόληση 90 άνεργων πολιτών τρίτων χωρών που ζουν στην Αθήνα, μέσα από δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης.

Οι ωφελούμενοι του Σχεδίου θα προωθηθούν στην αγορά εργασίας:

 • ίτε ως μισθωτοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • ίτε μέσω επιχειρηματικότητας με την ίδρυση ατομικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, με τόπο διαμονής την Αθήνα
 • Να είναι μετανάστες, πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο με νόμιμα έγγραφα

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

ΕΑΤΑ Δήμου Αθήνας: 210-5201611 - ΡΕΝΙΑ ΡΑΛΛΗ - 10:00-15:00
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ: 210-8691002 - ΜΑΝΤΖΩΡΑ ΕΦΗ - 9:00 -17:00
ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ: 210-3327787 - ΣΤΑΥΡΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - 8:00-15:00
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: 210-8846852 (616) - ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - 10:00-16:00
Μ.Κ.Ο. Praksis: 210-8213704 - ΛΕΒΑΝΤΗ ΣΙΣΣΥ - 9:00-17:00
ASANTE: 210-3302458 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΟΥΜ - 8:00-16:00
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών: 210-8831620 - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 10:00-17:00

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ - Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη

www.as-antaios.gr
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search