Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή coffee break για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014 16:08

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «Sharing Interregional knowledge to define Supporting Programmes for Young SMEs, με το ακρωνύμιο Young SMEs- 1348R4», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC» και σύμφωνα με:

  • την υπ’ αριθμ 4/11.04.2013 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΤΑ ΑΕ,
  • τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε,
  • την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
  • τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις,

προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να καταθέσουν οικονομική προσφορά για παροχή coffee break για 30 συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014 στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνάς 63 Πλ. Κοτζιά, 104 38 Αθήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:

Η συνάντηση εργασίας θα ξεκινήσει στις 9.30, στις 10.35-11.00 θα υπάρχει διάλλειμα για καφέ. Τέλος η συνάντηση θα κλείσει με συνέντευξη τύπου που θα διαρκέσει από τις  11:00 – 11:30.

Θα θέλαμε να υπάρχει καφές κ τσάι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την ΕΑΤΑ ΑΕ για ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στον προσφέροντα. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη συνολική αποτίμηση της πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής προσφοράς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Δευτέρα 27/1/2014, και ώρα 11:00 μμ στα γραφεία της ΕΑΤΑ ΑΕ, Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για παροχή coffee break για συνάντηση εργασίας που θα υλοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2014.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου Young SMEs.

Το έργο YoungSMESείναι ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το INTERREG IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για τυχόν διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Τσαμουρτζή Κωνσταντίνα στο 2105201611-12 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αλέξης Γαληνός

pdfαποθήκευση πρόσκλησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 13:11

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

docΑίτηση ΤΟΠΣΑ
docΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 11:05

Ανακοινώνουμε ότι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) διενεργεί διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.305.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 3.500.000,00 ΦΠΑ: € 805.000,00). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑ ΕΠ0858. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 05-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας υποβολής προσφορών: 15-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 21 /10 /2013 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν σε τακτική βάση τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ώστε να πληροφορούνται εγκαίρως τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αλλά και αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το διαγωνισμό.

pdfΔιακήρυξη
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C2
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3
docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C4
pdfΑπαντήσεις_σε_διευκρινιστικές_ερωτήσεις_V2
pdfΑπόφαση_του_ΔΣ_για_παράταση_καταληκτικής_ημερομηνίας

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 11:01

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ, € 3.936.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.200.000 - ΦΠΑ : € 736.000).

Ανακοινώνουμε ότι η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διενεργεί διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Δομή στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών» (Υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΠΕΠ Αττικής 2007 -2013 με κωδικό MIS 452177) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ, € 3.936.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 3.200.000 - ΦΠΑ : € 736.000).

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Κωδικός Πράξης: 452177. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 06-11-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ημερομηνίας υποβολής προσφορών: 18-11-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 22 /10 /2013 και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν σε τακτική βάση τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ώστε να πληροφορούνται εγκαίρως τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αλλά και αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το διαγωνισμό.

pdfΔιακήρυξη
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C1
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C2
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C3
doc/invitations-contestsΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C4
pdfΑπαντήσεις_σε_διευκρινιστικές_ερωτήσεις_V2
pdfΑπόφαση_του_ΔΣ_για_παράταση_καταληκτικής_ημερομηνίας
pdfΑποσπάσματα πρακτικών ΔΣ αναφορικά με την ματαίωση του διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ένα Σύμβουλο – Εξωτερικό Συνεργάτη

Κατηγορία: Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί
Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 18:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με ένα (1) Σύμβουλο  –  Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Υπεύθυνου Υλοποίησης της Πράξης: «Δράσεις Ενίσχυσης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Δήμο Αθηναίων και Υποστήριξης της Προσβασιμότητας των Οικονομικά Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες» (κωδικός MIS 441238).

pdfΑποθήκευση της πρόσκλησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search