Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας παρακολουθούμε τα καθεστώτα και τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων που βρίσκονται σε ισχύ και έτσι μπορούμε να σας παρέχουμε έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για αυτά.  Κάποια από τα προγράμματα είναι:

  • Αναπτυξιακός Νόμος - αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστά που μπορεί να φτάσουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
  • Πρόγραμμα Jeremie- ενισχύει την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις περιφέρειες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα αυτό δεν χορηγεί άμεσες χορηγήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
  • Επιχειρηματικά Δάνεια ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – αποτελεί ειδικό ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρέχει κατά κύριο λόγο εγγυήσεις για επιχειρηματικά δάνεια που συνάπτουν οι επιχειρήσεις με τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά σχήματα.
  • Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ) - είναι εταιρεία δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανταγωνιστικής ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαθέτει κεφάλαια και με τη συνεργασία ιδιωτών επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - παρέχει κίνητρα μέσω της υλοποίησης δράσεων ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και έχει ως στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας.

Οι σύμβουλοι του Κέντρου σας παρέχουν:

  • ενημέρωση για κάθε δράση ενίσχυσης σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησής τους και τα αναμενόμενα οφέλη για την επιχείρησή σας
  • υποστήριξη στην επιλογή της κατάλληλης δράσης σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
  • βοήθεια στην προετοιμασία του απαραίτητου φακέλου για την υπαγωγή σας σε κάποια δράση

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search