Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας, σας παρέχει:

    Υποστήριξη από έμπειρους συμβούλους στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σας σχεδίου όπως:

  • Κατευθύνσεις και οδηγίες σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού
  • Κλαδικά στοιχεία και στοιχεία ανταγωνισμού από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας
  • Παροχή υποδειγμάτων και εργαλείων για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου
  • Παρακολούθηση της πορείας κατάρτισης του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη στην κατάρτισή του από τους συμβούλους του ΚΣΕ

   Αξιολόγηση και βελτίωση του επιχειρηματικού σας σχεδίου και ειδικότερα:
    
  • Εξετάζεται κατά πόσο το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι ποιοτικό, πλήρες και με επαρκή στοιχεία προκειμένου να εξυπηρετείται ο στόχος για τον οποίον προορίζεται να χρησιμοποιηθεί (π.χ. ως εργαλείο διοίκησης επιχείρησης, για αναζήτηση χρηματοδότησης, αναδιαπραγμάτευση δανείων, ένταξη σε καθεστώς ενισχύσεων).
  • Εντοπίζονται τα σημεία που απαιτούν βελτίωση και διατυπώνονται προτάσεις  για τις κατάλληλες προσαρμογές.

   Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας του επιχειρηματικού σας σχεδίου κατά την υλοποίησή του που αφορά:
    
  • Στην οργάνωση και τον προγραμματισμό του επιχειρηματικού σας σχεδίου με σαφές χρονοδιάγραμμα για κάθε ενέργεια.
  • Στην ανασκόπηση των εργασιών και στην αξιολόγηση της προόδου του επιχειρηματικού σας σχεδίου, ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι και να γίνονται διορθωτικές ενέργειες  και αναθεωρήσεις όπου απαιτείται.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Εταιρεία Ανάπτυξης
  & Τουριστικής Προβολής Αθηνών

  Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
  Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
  +30 210 52 01 611

  Fax: +30 210 32 16 653,
  +30 210 52 22 743

  Email: info@developathens.gr

  ©2021 EATA. All Rights Reserved.

  Search