Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στην Αθήνα, ενώ μελετά σε βάθος συγκεκριμένους κλάδους στρατηγικού ενδιαφέροντος για την πόλη. Παρατίθεται σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων των μελετών.

Έρευνα Συγκυρίας και Επιχειρηματικού Κλίματος

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας προκειμένου να καταγράψει το επιχειρη­ματικό κλίμα πραγματοποίησε έρευνα σε αντιπρο­σωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του δήμου Αθηναίων. Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις των επιχειρήσεων για την μέχρι τώρα πορεία όλων των εξεταζόμενων μεγεθών διαμορφώνονται κυρίως αρνητικές βάσει των αποτελεσμάτων των τελευταίων 6 μηνών. Εντούτοις, οι εκτιμήσεις για τους επόμενους 6 μήνες διαμορφώνουν κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας και οι προβλέψεις αναδεικνύουν σημάδια ανάκαμψης.

 

Μελέτη Μικροοικονομικών Δεδομένων Επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ στο δήμο Αθηναίων

Το Κέντρο εκπόνησε μελέτη ανάλυσης των ισολογισμών των χρήσεων 2010-2012 πέντε χιλ. επιχειρήσεων του Δήμου Αθήνας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστη-ριοτήτων, με την σχετική πλειοψηφία αυτών να δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα.

Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα (σε όρους αξίας πωλήσεων) καταγράφεται έντονα πτωτική καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. Το 2012 η ετήσια πτώση εντείνεται και φτάνει το 16,2%, ενώ αντίστοιχη είναι η πορεία των κερδών με αποτέλεσμα το 2012 οι καθαρές ζημιές των ΑΕ και ΕΠΕ που εδρεύουν στο Δήμο Αθηναίων να ανέρχονται σε €1,6 δις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηνών

Τηλέφωνο: +30 211 10 77 600

Fax: +30 211 10 77 600

Email: info@athensbsc.gr

 

 

 

 

 

 

©2021 EATA. All Rights Reserved.

Search