Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (EΦΔ) της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) είναι η διαχείριση δράσεων του ΕΣΠΑ, οι οποίες υλοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα ο ΕΦΔ διαχειρίζεται πόρους από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» κατόπιν σχετικής εκχώρησης αρμοδιοτήτων από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας. Με τον όρο διαχείριση νοείται η υποστήριξη από πλευράς του ΕΦΔ τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και άλλων φορέων για την μελέτη (ωρίμανση) έργων και δράσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν. Επιπλέον, ο ΕΦΔ μεριμνά για την ορθή εκτέλεση των έργων που υλοποιούνται.

Ο ρόλος της ΕΑΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 

Η ΕΑΤΑ με το Νόμο 4071 ΦΕΚ85/11-4-2012, κατέστη Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ανέλαβε μέσω σχετικής εκχώρησης από την Περιφέρεια Αττικής τη διαχείριση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 85 εκ. ευρώ. Μέσω του ΕΦΔ, δόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η δυνατότητα σε Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου Βαθμού να σχεδιάσει, να υλοποιήσει αλλά το σημαντικότερο, να διαχειριστεί με ίδιες δυνάμεις τις απαιτήσεις για ανάπτυξη. Η ανάγκη αυτή προήλθε από την συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, την αποτυχία των μέχρι τώρα διαρθρωτικών παρεμβάσεων, αλλά και τη δέσμευση του Δήμου στην επιτυχία της προσπάθειας αναγέννησης της πόλης.

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2013, σε συνέχεια ενεργειών εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων και αναγκών του Δήμου της Αθήνας, ως προς τη διαχείριση της κοινωνικής κρίσης, με το ΦΕΚ 1443/14-6-2013 έγινε η εκχώρηση στην ΕΑΤΑ των αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (ΕΠΑΝΑΔ).

Κύριος σκοπός του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ είναι η παρακολούθηση, η διαχείριση και η πρόβλεψη χρηματοδότησης από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, του πολυεπίπεδου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων ( Έργο: ΑΘΗΝΑ) που έχει ως στόχο την ανάληψη δράσεων και τη δημιουργία υποδομών για την αποτελεσματική ανάπτυξη της Αθήνας.

Η Διεύθυνση του ΕΦΔ της ΕΑΤΑ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Στρατηγικής, και Ειδικών Θεμάτων. Αρμοδιότητες της Μονάδας είναι μεταξύ άλλων να εκδίδει τις προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων, να αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, να μεριμνά για τις αποφάσεις ένταξης των έργων, να οργανώνει και να παρακολουθεί τη δημοσιότητα, να συντάσσει τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις, να ελέγχει την χρηματοοικονομική πρόοδο καθώς και να οργανώνει και να παρακολουθεί την αξιολόγηση της πορείας του “Έργο: Αθήνα”, του αναπτυξιακού σχεδίου του δήμου Αθηναίων.

Μονάδα ΒΠαρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων. Αρμοδιότητες της Μονάδας είναι μεταξύ άλλων να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση φάκελου έργου (περιοδικές εκθέσεις προόδου, καταχωρήσεις των δελτίων παρακολούθησης της προόδου των πράξεων στο Ο.Π.Σ, επίτευξη ετήσιων ποσοτικών στόχων, έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης κλπ), να διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις και να μεριμνά για παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων. Επίσης μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

Μονάδα Γ: Επαληθεύσεων και Ελέγχου. Αρμοδιότητες της Μονάδας είναι μεταξύ άλλων να προβαίνει στην εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης) να διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις στις πράξεις που χρηματοδοτεί ο Ε.Φ.Δ. και προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έργου, η οποία επιβάλλεται κατόπιν πορίσματος Επιτόπιας Επαλήθευσης.

Μονάδα Δ: Υποστήριξης και Τεχνικής Βοήθειας. Αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνουν: να συνθέτει το ενιαίο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Διεύθυνσης, να εκτελεί και να τηρεί τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης και να υποστηρίζει τις άλλες μονάδες στην εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης, να υποστηρίζει την εκτέλεση, να μεριμνά για τη λειτουργία του Help Desk της Διεύθυνσης, να καταρτίζει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες τις περιοδικές εκθέσεις, να οργανώνει και να τηρεί βιβλιοθήκη μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων, να χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή, τα διοικητικά, τα οικονομικά και τα θέματα εκπαίδευσης.

Οργανόγραμμα Διάρθρωση Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εταιρεία Ανάπτυξης
& Τουριστικής Προβολής Αθηνών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 7, 105 57
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 32 53 123,
+30 210 52 01 611

Fax: +30 210 32 16 653,
+30 210 52 22 743

Email: info@developathens.gr

©2020 EATA. All Rights Reserved.

Search