Περιγραφή

Η πόλη των Αθηνών δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας. Είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια μητρόπολη. Τόπος χωροθέτησης ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και πόλη με υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, η οποία, εφόσον βελτιωθούν κάποιες υποδομές της, μπορεί να εισέλθει πλέον σε μια νέα περίοδο, όπου η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική αλληλεγγύη και η αστική της οργάνωση θα σχεδιάζονται με στρατηγική και προγραμματισμό.

Το πρόγραμμα «Έργο: Αθήνα» είναι μια πρόταση που στοχεύει στην οικονομική, στην κοινωνική και στην αισθητική ανανέωση της Αθήνας. Ξεκινά από μια προσπάθεια κατανόησης ενός ιστορικού αστικού χώρου και καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού μιας εγκαταλελειμμένης και πολύπαθης περιοχής. Επιχειρεί να καλύψει διαχρονικές ανάγκες των κατοίκων της, όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού ή η δημιουργία χώρων πρασίνου. Ταυτόχρονα, λαμβάνει υπόψη και ειδικότερες ανάγκες που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Ο δήμος της Αθήνας έχει εντάξει αυτές τις παρεμβάσεις σε ένα ευρύτερο και πολυεπίπεδο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης, που εκτείνεται χρονικά μέχρι το 2020. Ο στρατηγικός σχεδιασμός εξελίσσεται συνεχώς και αποτελείται από δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται εντός της τριετίας 2012-2015, προετοιμάζοντας τη συντονισμένη παρέμβαση έως και το 2020. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα ανοικτό εργαλείο χρηματοδότησης με προοπτική και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί δράσεις και πρωτοβουλίες που υπηρετούν τη συγκεκριμένη στρατηγική. Το "'Εργο: Αθήνα" προβλέπει και προωθεί παρεμβάσεις:

 • για την ανασυγκρότηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της νέας  επιχειρηματικότητας

 • για την προστασία συμπολιτών που πλήττονται από την κρίση μέσα από ενίσχυση κοινωνικών δομών

 • για έργα ανάπλασης σε περιοχές της Αθήνας, που το έχουν περισσότερο ανάγκη προκειμένου να καταστούν πόλοι έλξης σε νέες χρήσεις και σε νέους κατοίκους.

Η πολιτική για την Αθήνα του 2020, για την Αθήνα μετά την κρίση, απαιτεί προσαρμογή όλων των δράσεων και των σχεδίων στις νέες ανάγκες και στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα. Προϋποθέτει επικέντρωση στον στόχο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Το 2015 ήταν κομβικό έτος για τη διαχείριση του αναπτυξιακού προγράμματος « Έργο: Αθήνα», αφού ήταν το τελευταίο έτος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των έργων της α’ φάσης του προγράμματος ενώ ταυτόχρονα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια σχεδιασμού της β’ φάσης του «Έργο: Αθήνα 2020».

Το Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, «Έργο Αθήνα»  περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό πολυεπίπεδων έργων και προγραμμάτων τα οποία εντάσσονται σε τέσσερις άξονες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους:

 

 1. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας

  Θα ενισχυθούν κλάδοι αιχμής της τοπικής οικονομίας που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την απασχόληση, κυρίως των νέων. Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση σημαντικών υποδομών του κέντρου της Αθήνας (ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων) με στόχο τη μετατροπή τους σε «φυτώρια» επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί δράσεις  για την τουριστική ανάπτυξη και την διαφημιστική προώθηση της Αθήνας, με άξονες τον συνεδριακό τουρισμό και τα ταξίδια του Σαββατοκύριακου. 

 2. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

  Τα έργα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας, με τη βελτίωση των μετακινήσεων και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την εφαρμογή «πράσινων λύσεων» σε υποδομές και σε κεντρικά σημεία της πόλης, πράσινες στέγες στα σχολεία, κ.α. 

 3. Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού

  Πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης, μέσω αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακτήσεων δημόσιων χώρων. Έχουν σχεδιαστεί έργα για την αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, την αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και γενικότερα δράσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

 4. Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης

  Περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονούνται πλήθος προγραμμάτων, που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, καθώς και ειδικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και καταπολέμησης της φτώχειας, ενώ αναπτύσσεται σχέδιο για ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής  πρωτοβάθμιας φροντίδας για την Υγεία. Επίσης, περιλαμβάνει επενδύσεις για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Α' ΦΑΣΗ 

Β' ΦΑΣΗ 

 
Ελληνικά