Εγγραφή στο Μητρώο της ΕΑΤΑ ΑΕ

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή αυτού στο Μητρώο, εφόσον πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. Η εγγραφή στο Μητρώο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.
Διαθέσιμα Αρχεία:

docΑίτηση εγγραφής στο Μητρώο
docΥπεύθυνη Δήλωση

xlsΦόρμα Υποβολής (επιστημονικού χαρακτήρα - φυσικά πρόσωπα)
xlsΦόρμα Υποβολής (επιστημονικού χαρακτήρα - νομικά πρόσωπα)
xlsΦόρμα Υποβολής (γενικού χαρακτήρα)
pdfΠλήρες κείμενο πρόσκλησης
Ελληνικά