Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας "Υπηρεσίες Συντονισμού και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2017"

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Υπηρεσίες Συντονισμού και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2017» (Αρ. Γεν.Πρωτ. 1187/EYYAΠ 1041 - 30.3.2017 – ΑΔΑ: 6Α2ΠΟΡΙΝ-ΟΤΨ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 16:00

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ με το νέο ΑΔΑΜ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς-Παράρτημα-Β

Ελληνικά
Classified the content type like this: