Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας «Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2017»

Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Τravel Trade Athens 2017» (Αρ. Γεν.Πρωτ. 1075/EYYAΠ 932 - 21.3.2017 – ΑΔΑ: ΨΤΗ7ΟΡΙΝ-ΨΙ5).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/04/2017 και ώρα 16:00

Πλήρες τεύχος της διακήρυξης με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ με το νέο ΑΔΑΜ

Ελληνικά
Classified the content type like this: