Μελέτες & Έρευνες

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στην Αθήνα, ενώ μελετά σε βάθος συγκεκριμένους κλάδους στρατηγικού ενδιαφέροντος για την πόλη.
Παρατίθεται σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων των μελετών.

4η Έρευνα παρακολούθησης συγκυρίας και επιχειρηματικού κλίματος

Η τέταρτη έρευνα παρακολούθησης και αποτύπωσης των εκτιμήσεων και των προσδοκιών των επιχειρήσεων που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, σχετικά με την πορεία της δραστηριότητάς τους και το ευρύτερο επιχειρηματικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου του 2015 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων. Το δείγμα της τέταρτης έρευνας πεδίου αποτελείται συνολικά από 304 επιχειρήσεις και όπως και στην προηγούμενη έρευνα, είναι στρωματοποιημένο βάσει κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, νομικής μορφής και μεγέθους επιχείρησης.

Ελληνικά

3η Μελέτη προσδιορισμού αγορών – στόχων για τη στήριξη της εξωστρέφειας

Σκοπό της μελέτης, αποτελεί κατά κύριο λόγο η επικαιροποίηση του εμπορικού προφίλ των χωρών που αποτελούν «αγορές-στόχο» για τις Αθηναϊκές επιχειρήσεις (όπως αυτές αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης μελέτης), με παράλληλη ανάδειξη των επιμέρους χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις διμερείς σχέσεις των εν λόγω αγορών με τη χώρα μας. Για την άντληση των απαιτούμενων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν επίσημες εθνικές και διεθνείς δευτερογενείς πηγές (ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τράπεζα της Ελλάδος, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, World Economic Forum, Eurostat, ECB, κ.λ.π.).

Ελληνικά

Κλαδική Μελέτη για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - 2η έκδοση

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πρόσφατων εξελίξεων, της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελληνική επικράτεια, με έμφαση στην εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης και της προσφοράς του κλάδου. Επιπλέον παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής, με επιμέρους σχετική ανάλυση ειδικά για δείγμα επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων.

Ελληνικά

8η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η αποτύπωση των πλέον πρόσφατων τάσεων και εξελίξεων τόσο για το σύνολο της οικονομίας, όσο και για τις κυριότερες κατηγορίες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Δήμο Αθηναίων.

Ελληνικά

3η Μελέτη μικροοικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ

Σε συνέχεια των προηγούμενων μελετών, μέσω της παρούσας έρευνας αποτυπώνεται η πορεία των αθηναϊκών επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) την περίοδο 2011-2014, αξιοποιώντας αποκλειστικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. Ως πηγή των στοιχείων χρησιμοποιείται και σε αυτή την περίπτωση η Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ).

Ελληνικά

2η Μελέτη προσδιορισμού αγορών – στόχων για την προσέλκυση επενδυτών

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης προσδιορισμού αγορών που παρουσιάζουν προοπτική για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην περιοχή της πρωτεύουσας. 

Ελληνικά

Σελίδες