Εγγραφή στο Μητρώο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες «Προμηθειών (Υπηρεσίες /Εξοπλισμός)» του έργου «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων»

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες «Προμηθειών  (Υπηρεσίες /Εξοπλισμός)» του έργου «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων»

 

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προέβη σε συμβασιοποίηση με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και έλαβε  χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου «Provision of accommodation and services support to RS people of concern in the Municipality of Athens». Το εν λόγω έργο έχει ως  σκοπό την παροχή (προσωρινής) στέγασης, διατροφής και υποστήριξης  σε πρόσφυγες και περιλαμβάνει την ενοικίαση και τον εξοπλισμό 200 διαμερισμάτων στο δήμο της Αθήνας και στους δήμους Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης και Μοσχάτου–Ταύρου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας κάθε ωφελούμενος του προγράμματος θα παραμένει στην Ελλάδα για 3 μήνες οπότε και θα λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μετεγκατάστασης στη χώρα που επιθυμεί.

Προς τούτο, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. καλεί  οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εγγραφεί στο Μητρώο Προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 325/26.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΙΝ-ΘΛΘ). Για τα δικαιολογητικά εγγραφής πιέστε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα (ανακοίνωση) δεν αποτελεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δε δεσμεύεται να προσκαλέσει όλα τα πρόσωπα που τυχόν θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της, σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την κάλυψη των παρακάτω  αναγκών (Πίνακας «Προμήθειες  (Υπηρεσίες /Εξοπλισμός)»).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ως άνω έργου, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης («ΕΑΤΑ ΑΕ»), σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Κανονισμού Προμηθειών και Έργων της και σε συνέχεια της με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 325/26.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΙΝ-ΘΛΘ) απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.», πρόκειται να απευθύνει προσκλήσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο προμηθευτών  για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών του έργου.  :

Πίνακας Β:  Προμήθειες  (Υπηρεσίες /Εξοπλισμός)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Μαρία Μαλαπέτσα στο 210 3312015-16-17, relocation@developathens.gr

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

Ελληνικά