"Έργο: Αθήνα" Α' ΦΑΣΗ

Οι θεματικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν τη στρατηγική προγράμματος «Έργο: Αθήνα» θα υλοποιηθούν μέσω πέντε (5) Αξόνων Προτεραιότητας. Τους Άξονες αυτούς συμπληρώνει η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής.
 
Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:
 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας 
 
Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
 
Άξονας Προτεραιότητας 3: Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού
 
Άξονας Προτεραιότητας 4: Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης
 
Άξονας Προτεραιότητας 5: Διασφάλιση της Υλοποίησης και της Βιωσιμότητας του Προγράμματος
 
 
1. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας: θα ενισχυθούν κλάδοι αιχμής της τοπικής οικονομίας που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την απασχόληση, κυρίως των νέων. Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση σημαντικών υποδομών του κέντρου της Αθήνας (ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων) με στόχο τη μετατροπή τους σε «φυτώρια» επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη και την διαφημιστική προώθηση της Αθήνας.
 
2. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής: τα έργα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της Αθήνας, με τη βελτίωση των μετακινήσεων και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την εφαρμογή «πράσινων λύσεων» σε υποδομές και σε κεντρικά σημεία της πόλης, πράσινες στέγες στα σχολεία, κ.α.
 
3. Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού: πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης, μέσω αναπλάσεων, βελτιώσεων και ανακτήσεων δημόσιων χώρων. Έχουν σχεδιαστεί έργα για την αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της πόλης, την αναβάθμιση 13 υπηρεσιών καθαριότητας, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και γενικότερα δράσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.
 
4. Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης: περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονούνται πλήθος προγραμμάτων, που αφορούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, καθώς και ειδικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και καταπολέμησης της φτώχειας, ενώ αναπτύσσεται σχέδιο για ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας για την Υγεία. Επίσης, περιλαμβάνει επενδύσεις για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 
5. Διασφάλιση της υλοποίησης και της βιωσιμότητας του προγράμματος: η τεχνική βοήθεια του προγράμματος.
Κάθε Άξονας Προτεραιότητας του προγράμματος έχει διακριτή επιχειρησιακή στρατηγική. Το περιεχόμενο της στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας αναλύεται σε Δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κοινές ως προς τον επιχειρησιακό στρατηγικό στόχο, παρεμβάσεις (κατηγορίες δράσεων).
 
Το πρόγραμμα «Έργο: Αθήνα» υλοποιήθηκε μέσα στο 2015 σύμφωνα με τις απατήσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τελικά χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν 54 έργα και δράσεις. Οι υπόλοιπες εκκρεμότητες ολοκληρώθηκαν εντός του 2016, με χρηματοδότηση από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από πόρους του νέου ΕΣΠΑ. Επίσης προετοιμάστηκαν και ωρίμασαν άλλα 15 έργα που προτάθηκαν για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. 
Ελληνικά